Wedstrijd reglement

ALGEMEEN WEDSTRIJDREGLEMENT THINK MEDIA MAGAZINES NV

1. De vennootschap Think Media Magazines nv, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te België, 9120 Melsele, Keetberglaan 1B, organiseert wedstrijden voor alle online en offline titels die onder de gemeenschappelijke handelsbenaming Think Media Magazines worden gecommercialiseerd door de uitgeverijen De Vrije Pers NV, Meta Media NV en Think Media Digital. Deze wedstrijd speelt zich af via één of meerdere van voormelde offline en online titels, zoals maar niet beperkt tot P magazine, www.p-magazine.be, en/of Che, www.che.be, en/of Chief, www.chief.be, en/of Officieel Playstation Magazine, www.playstationmagazine.be, en/of Menzo, www.menzo.be, en/of Motorwereld, www.motorwereld.be, en/of Motoren & Toerisme, www.motoren-toerisme.be, en/of Moto & Loisirs, www.moto-loisirs.be en/of Culinaire Ambaince, www.ambiance.be, en/of Ambiance Culinaire, en/of www.souschef.be, en/of www.clint.be, en/of www.aktief.be www.demotorsite.be, en dit op het Belgisch grondgebied, dan wel via een ander medium zoals vermeld in de wedstrijd.

Dit algemeen wedstrijdreglement is van toepassing op alle wedstrijden, ook wanneer er een wedstrijdspecifiek reglement wordt opgesteld. In dat geval prevaleert het wedstrijdspecifieke reglement op het algemene wedstrijdreglement voor zover de bepalingen daarvan afwijkend of aanvullend zouden zijn. De organisatoren behouden zicht het recht voor het reglement ten allen tijde voor de einddatum van de wedstrijd te wijzigen in functie van de noodwendigheden van de wedstrijd of indien dit in het voordeel is van de meerderheid der spelers. In voorkomend geval zal de eenvoudige publicatie van het aangepaste wedstrijdreglement op de website(s) van de deelnemende titel(s) gelden als voldoende kennisgeving aan de spelers.

2. Door deelname erkent en aanvaardt de deelnemer uitdrukkelijk het reglement te kennen en te zullen aanvaarden zoals het geldt op de einddatum van de wedstrijd en ziet af van welkdanige vordering ook opzichtens de organisatoren, evenzeer omtrent de bepalingen van onderhavige wedstrijdreglement.

3. Deelnemers

3.1. Deelname is mogelijk door elke natuurlijke persoon van tenminste 18 jaar oud, met uitzondering van de werknemers en freelance medewerkers van Think Media Magazines NV, Think Media Digital BVBA en Meta Media NV, alsmede hun bloedverwanten en aanverwanten tot en met de tweede graad , de tussenpersonen van de organisator, eventuele aangestelden van de uitvoerende deurwaarder.

3.2. Deelname is nominatief. De bij deelname opgegeven persoonsgegevens bepalen exclusief en onveranderlijk wie de handelingen van deelname verricht en desgevallend de identiteit van de rechtmatige winnaar. Elke winnaar zal zijn/haar identiteit en de overeenstemming met de opgegeven persoonsgegevens dienen te bewijzen aan de hand van de identiteitskaart en een geauthentificeerd document houdende de adresgegevens. De organisator zal de prijs enkel en alleen overhandigen aan de rechtmatige winnaar zoals hierboven bepaald, met uitsluiting van elke derde. Elke twijfel of anomalie aangaande de identiteit van de winnaar zal leiden tot uitsluiting van deelname en/of intrekking van de prijs, zonder dat terzake enige compensatie kan geëist worden door de deelnemer

3.3. Deelname is verplicht individueel. Elke vorm van feitelijke georganiseerde deelname door meerdere deelnemers is verboden en wordt door de organisator conform art.17 van dit reglement beschouwd als een poging tot onrechtmatige beïnvloeding van de wedstrijd en zal desgevallend leiden tot de uitsluiting van de betrokken deelnemers en de intrekking van de betrokken prijs/prijzen

3.4. Elke vorm van indeplaatsstelling, overdracht van rechten of volmacht met betrekking tot de deelname aan de wedstrijd of het verwerven van de prijs/prijzen is verboden en bijgevolg niet-tegenstelbaar aan de organisator. Conform art.17 van dit reglement zal dit desgevallend leiden tot de uitsluiting van zowel de mandant als de gemandateerde en de intrekking van de betrokken prijs/prijzen

4. Er kan slechts één prijs per gezin worden bekomen. Onder gezin wordt verstaan alle op hetzelfde adres gedomicilieerde personen en hun partners.

5. Om geldig deel te nemen zullen volgende voorwaarden dienen te worden nageleefd:

5.1. Indien volgens de wedstrijd de deelnemer dient te antwoorden via briefkaart: de deelnemer zal slechts geldig deelnemen indien hij/zij naam en adres volledig heeft ingevuld en desgevraagd de antwoorden op passende wijze heeft ingevuld. Er wordt rekening gehouden met slechts één deelnameformulier per persoon. Indien eenzelfde persoon meerdere antwoorden overmaakt zal dit onherroepelijk leiden tot diskwalificatie, behoudens indien de organisatoren daartoe anders beslissen en dit mededelen aan de deelnemers of vermelden in wedstrijdspecifieke reglementen. Alle antwoorden dienen volledig ingevuld voor de voorziene datum te worden teruggestuurd naar of anderszins tegen ontvangstbewijs te worden bezorgd aan Think Media Magazines nv, Keetberglaan 1B, 9120 Melsele, . Postdatum geldt als bewijs, doch de formulieren dienen de redactie te hebben bereikt voor de laatste dag van de wedstrijd om 23u59.

5.2. Indien de wedstrijd verloopt via één of meerdere online titels die onder de gemeenschappelijke handelsbenaming Think Media Magazines worden gecommercialiseerd door de uitgeverijen De Vrije Pers NV, Meta Media NV of Think Media Digital, of via een andere door Think Media Magazines NV aangestelde deelnemende website(s): de deelnemer zal slechts geldig deelnemen indien hij/zij naam en adres volledig heeft ingevuld op de daartoe voorziene ruimte en en desgevraagd de antwoorden op passende wijze heeft ingevuld. Er wordt rekening gehouden met slechts één deelnameformulier per persoon. Indien eenzelfde persoon meerdere antwoorden overmaakt zal dit onherroepelijk leiden tot diskwalificatie, behoudens indien de organisatoren daartoe anders beslissen en dit mededelen aan de deelnemers of vermelden in wedstrijdspecifieke reglementen. De formulieren dienen de redactie te hebben bereikt voor de voorziene datum of op de laatste dag van de wedstrijd om 23u59 via de voornoemde website(s) en via een officiële registratie.

5.3. Indien de wedstrijd verloopt via een andere medium: De deelnemer zal slechts rechtsgeldig deelnemen indien hij de bijzondere voorwaarden voor de alsdan gehouden wedstrijd zal hebben nageleefd.

6. Indien de wedstrijd het uitvoeren van een taak veronderstelt dan wel een intellectuele of technische vaardigheid vereist, waaronder maar niet beperkt tot, het maken van tekeningen, formuleren van slagzinnen, deelnemen aan opdrachten, ... dan zal/zullen de winnaar(s) worden aangeduid door een door de organisator samengestelde jury dewelke op basis van originaliteit, commercialiteit, innovativiteit en in overeenstemming met het doel en de voorwaarden van de actie een oordeel zal vellen over de deelgenomen inzendingen, zonder motiveringsplicht ten aanzien van de deelnemers en zonder mogelijkheid tot verhaal in hoofde van de deelnemers.

7. De organisator kan op generlei wijze verantwoordelijk gesteld worden voor verlies of beschadiging van de zendingen. Alle beschadigde, onleesbare of onvolledige zendingen zullen gediskwalificeerd worden. De organisator zal alle inspanningen en voorzorgsmaatregelen leveren die redelijkerwijs van hem kunnen gevergd worden voor een deugdelijke distributie van haar elektronische berichten en een stabiele online beschikbaarheid, doch kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld voor het falen in de distributie daarvan, een tijdelijke online onbeschikbaarheid of het blokkeren van de ontvangst van elektronische berichten in hoofde van de deelnemer, om welke reden dan ook.

8. De winnaar van de prijs erkent uitdrukkelijk dat de organisatoren slechts verantwoordelijkheid dragen voor de overhandiging van de prijs en geenszins als een producent of verlener van diensten kunnen worden beschouwd. Bij reizen zullen zij niet kunnen beschouwd worden als reisbemiddelaar, noch als reisorganisator. De winnaar erkent uitdrukkelijk door aanvaarding van de prijs de algemene en bijzondere voorwaarden te aanvaarden van toepassing op de verkregen prijzen en af te zien van elke vordering van welkdanige aard ook tegenover de organisatoren. De organisator draagt geen enkele verantwoordelijkheid mbt de technische kenmerken van prijzen en kan evenmin verantwoordelijk worden gehouden voor het eventuele in gebreke blijven van haar sponsors/leveranciers m.b.t. de overhandiging van de prijzen. De organisator zal niet verplicht zijn, indien de leverancier in gebreke blijft de prijs te overhandigen, een andere prijs te verstrekken, evenwel zal het de organisator steeds toegestaan zijn een evenwaardige prijs te overhandigen aan de winnaar(s).

9. De gewonnen prijzen kunnen niet geruild worden tegen andere producten, diensten of geld tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen tussen organisator en winnaar. De winnaar moet zijn identiteit bewijzen bij de prijsoverhandiging.

10. Noch de vennootschap Think Media Magazines NV, noch enige andere natuurlijke persoon of rechtspersoon die de wedstrijd mede organiseert, zal aansprakelijk kunnen gesteld worden indien bepaalde modaliteiten van deze wedstrijd dienen te worden gewijzigd in functie van de noodwendigheden van de wedstrijd of door overmacht. De organisator behoudt zich het recht voor de actie of zijn verloop te wijzigen indien onvoorziene omstandigheden of omstandigheden onafhankelijk van hun wil dit rechtvaardigen. Zij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden indien, ingevolge omstandigheden buiten hun wil om, de wedstrijd zou moeten worden onderbroken, gewijzigd, uitgesteld of geannuleerd. De organisatoren behouden zich het recht voor om op gelijk welk tijdstip de wedstrijd op te schorten wegens overmacht en dit zonder enige mogelijkheid tot schadevergoeding of welkdanige vergoeding ook. Problemen met derden of sponsors die de uitvoering van de wedstrijd of de afgifte van de prijzen hypotheceren dienen eveneens als overmacht te worden gekwalificeerd.

11. De winnaars zijn degenen die, na aan alle voorwaarden en formaliteiten van de wedstrijd te hebben voldaan, een correct antwoord of de meeste correcte antwoorden hebben gegeven op de gestelde vragen of die zijn aangeduid door de jury overeenkomstig art. 6 van onderhavig reglement. Indien er een schiftingsvraag gesteld wordt, is de winnaar diegene die de hoofdvra(a)g(en) correct beantwoord heeft, of de meest correcte antwoorden gaf, en de schiftingsvraag van alle inzendingen het dichtst benadert. In geval van ex aequo zal tussen de ex aequo's een bijkomende schiftingsvraag worden gesteld teneinde de winnaar objectief te bepalen. Indien de organisator in de onmogelijkheid zou zijn dit te doen dan zal een, onafhankelijke lottrekking tussen de de ex aequo's al dan niet door middel van een deurwaarder, de winnaar(s) bepalen. Elke wedstrijd kan onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder geschieden.

12. De organisator kan op generlei wijze voor tijdens of na de wedstrijd gedwongen worden gegevens omtrent de wedstrijd of de winnaars kenbaar maken. Evenmin zal de organisator ertoe gehouden zijn briefwisseling of andere communicatie te beantwoorden, en dit zonder dat het stilzwijgen beschouwd kan worden als een aanvaarding van de inhoud van het ontvangen schrijven. Dit houdt eveneens in dat de organisatoren op generlei wijze verplicht zullen zijn of worden om de identiteit van de winnaars publiek bekend te maken of te publiceren.

13. De winnaars zullen per post, mail of telefonisch op de hoogte worden gebracht, waarbij hen alsdan de modaliteiten van overhandiging van de prijs en andere eventuele praktische afspraken zullen worden medegedeeld.

13.1. Prijzen zijn, behoudens andersluidende instructies door de organisator, ter beschikking van de winnaar vanaf de tiende dag na bekendmaking en dit gedurende 60 dagen volgend op de dag van bekendmaking. Beschikbaar gestelde prijzen die, om welke reden dan ook, niet binnen deze periode rechtsgeldig aan de winnaar werden overhandigd zijn vanaf de 61 ste dag integraal en definitief verworven door de organisator, zonder dat de winnaar aanspraak kan maken op enige vorm van compensatie, vergoeding of recuperatie.

13.2. De prijzen dienen persoonlijk te worden afgehaald op de maatschappelijke zetel van de vennootschap tijdens de kantooruren, behoudens indien de organisator dit anders bepaalt. Alle winnaars zullen een geldig paspoort/identiteitskaart dienen voor te leggen en een verklaring dienen te ondertekenen dat zij voor zichzelf hebben gespeeld en geen commercieel belang nastreven bij deelname aan de wedstrijd.

14. Voor eventuele protesten of opmerkingen zal men zich uitsluitend schriftelijk dienen te richten tot Frank Vanhove, Keetberglaan 1b, 9120 Melsele, waarbij alle rechten worden voorbehouden tot het formuleren van een antwoordschrijven en waarbij een niet-beantwoorden nooit zal kunnen worden aanzien als een formele aanvaarding ervan in hoofde van de organisator.

15. De organisator behoudt zich het recht voor om de prijzen in handen van de winnaars te overhandigen en om gebruik te maken van hun naam evenals van foto's en opnames genomen tijdens de overhandiging van de prijzen, en dit voor promotionele doeleinden. Door zijn deelname aan de wedstrijd verklaart de deelnemer formeel dat hij zijn toestemming geeft voor het gebruik van zijn gegevens voor zijn identificatie, om hem te contacteren indien hij de winnaar is. De winnaar aanvaardt dat zijn/haar naam desgevallend gepubliceerd en bekendgemaakt zal worden aan het publiek. De winnaars engageren zich tot deelname aan publiciteits- en media-acties.

16. De persoonlijke gegevens van de deelnemers worden gebruikt in het kader van de wedstrijd en om hen te informeren over de producten en diensten van Think Media Magazines NV alsmede voor promotionele en publicitaire doeleinden. De deelnemers hebben inzage- en verbeteringsrecht, volgens de wet van 08.12.1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De databank zal worden bijgehouden in de redactielokalen van Think Media Magazines NV, voornoemd. Beheerder van de gegevensbank is de naamloze vennootschap Think Media Magazines NV, Keetberglaan 1B, 9120 Melsele. Think Media Magazines NV zal geen gegevens aan derden verstrekken.

17. Bij vermoedens van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de wedstrijd behoudt de organisator zich het recht voor om deelnemers zonder voorafgaande verwittiging uit te sluiten van de wedstrijd, alsmede voor alle andere simultaan lopende en toekomstige wedstrijden. Feitelijke georganiseerde deelname, indeplaatsstelling, overdracht van rechten of volmacht met betrekking tot de deelname aan de wedstrijd of het verwerven van de prijs/prijzen alsmede de systematische verkoop van de gewonnen prijs zal als een onregelmatigheid van de wedstrijd en in het bijzonder haar doel worden beschouwd.

18. Aan fouten in het systeem of in de prijsvragen, zowel van technische als van redactionele aard, kan de deelnemer geen rechten ontlenen.

19. Geschillen zullen worden beslecht door de Rechtbanken van Antwerpen en uitsluitend het Belgische recht zal van toepassing zijn.

Hotel Restaurant Lakerhof

Hotel Restaurant Lakerhof

Restaurant Lakerhof is rustig gelegen en omgeven door een oase van groen. Het sfeervolle restaurant serveert creatieve gerechten bereid met ...

Meer info

Aanbevolen
door jouw netwerk

Meer populaire restaurants

Populaire
gerechten

Meer populair eten
 

souschef Social Food Network